Verlof

Verlof

De Bernardusschool houdt zich aan de leerplichtwet. Alle kinderen vanaf 5 jaar moeten de school bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. In een aantal gevallen is er echter een uitzondering op deze regel mogelijk en kunt u extra verlof aanvragen bij de directeur.  

Op deze pagina vindt u meer informatie over het beleid rondom 4-jarigen en over het aanvragen van kort verlof en vakantieverlof.

Leerlingen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig. U kunt uw kind dus vrijhouden van school buiten de schoolvakanties. Voor de leerkrachten is het wel fijn wanneer u de leerkracht hierover tijdig informeert, zodat zij weten waarom uw kind niet op school is.


Voor het aanvragen van kort verlof (bruiloft, begrafenis, jubilea van familieleden) kunt u via onze website een formulier downloaden. Ook kan in bijzondere gevallen voor een leerling van vijf jaar afgeweken worden van de schoolweek van 22 uur. 

Om vrij te vragen dient u – met het formulier – zich schriftelijk te richten tot de directeur. U mag er niet als vanzelfsprekend van uitgaan dat ieder verzoek voor verlof zal worden gehonoreerd. Indien er sprake is van ongeoorloofd verzuim zal dit volgens afspraak doorgegeven worden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. 


Toestemming voor (extra) vakantieverlof voor een gezinsvakantie dient u minimaal zes weken van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school aan te vragen en mag alleen worden verleend wanneer wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het niet mogelijk is om in één van de schoolvakanties tijdens een schooljaar twee weken aaneengesloten met het gezin op vakantie te gaan. Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden overlegd, waaruit blijkt dat er geen verlof binnen één van de officiële schoolvakanties mogelijk is. Bij de “specifieke aard van het beroep” moet gedacht worden aan ouders die werkzaam zijn in de horeca, camping of in de agrarische sector (seizoensgebonden bedrijven). 

Het verlof: 

  • Mag hooguit éénmaal per schooljaar worden verleend 
  • Mag niet langer duren dan tien schooldagen 
  • Mag niet in combinatie met ander verlof worden verleend. Is er éénmaal voor een kortere periode verlof verleend, dan mag er dat jaar niet nog eens verlof voor vakantie worden verleend 
  • Mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar; Dit om te voorkomen dat een leerling met een achterstand begint. 

Het formulier voor het aanvragen van dit vakantieverlof is te verkrijgen via de directeur van de school of kunt u downloaden via deze link