Ouders

Ouders

Ouders en verzorgers zijn onze belangrijkste partners als het gaat om de ontwikkeling van hun kinderen. De vraag die in onze samenwerking centraal staat, is: hoe kunnen wij er samen voor zorgen dat uw kind zich goed ontwikkelt?

Ouderbetrokkenheid

Als ouder/verzorger bent u altijd welkom op onze school. Om met ons te praten over de ontwikkeling van uw kind, mee te denken over ontwikkelingen die in de school spelen of ons bijvoorbeeld te helpen bij de organisatie van een activiteit. Wij vinden het fijn als ook u betrokken bent bij de samenleving binnen onze school.

We spreken van ouderbetrokkenheid als ouders belangstelling tonen voor school, het huiswerk begeleiden, ouderavonden bezoeken en respect tonen voor de leraar. Ons team is in eerste instantie verantwoordelijk voor het onderwijs en ouders voor de zorg, maar wij denken dat wij elkaar kunnen ondersteunen en samenwerken. U kunt dus meedenken over het onderwijs en leerkrachten over de opvoeding. We kunnen elkaar waardevolle tips geven, belangrijk daarbij is dat leerkrachten uiteindelijk beslissen over het onderwijs en ouders over de opvoeding.

Communicatie

De Sint Bernardusschool communiceert met ouders via verschillende kanalen. Allereerst via de groepsleerkrachten, na schooltijd en tijdens de reguliere ouderavonden en -gesprekken. Schriftelijke informatie sturen we per e-mail en via de schoolapp Parro. Ouders krijgen gratis toegang tot deze schoolapp. Periodiek verschijnt er een digitale nieuwsbrief en jaarlijks wordt de jaarkalender aan de kinderen uitgereikt. In onze schoolgids treft u informatie aan over het onderwijs, de aanpak en de organisatie op onze school. Wij schetsen een beeld van onze ideeën en manier van werken en wij leggen ook verantwoording af over onze behaalde resultaten. Elk jaar kunt u na de zomervakantie de schoolgids hier op de website lezen.

Bereikbaarheid

Wij willen een goed bereikbare school zijn. Korte berichten kunnen altijd telefonisch, via de mail of na schooltijd op het schoolplein worden doorgegeven. Als u een gesprek wilt hebben met een medewerker van de school dan kan dat, maar niet altijd onmiddellijk. De leerkrachten en onderwijsondersteuners geven hun aandacht tijdens schooltijden volledig aan de kinderen. Natuurlijk houden we rekening met de urgentie van het gespreksonderwerp. Als u een afspraak maakt met de leerkracht, dan zorgt hij of zij ervoor dat er tijd en ruimte is voor het gesprek en de voorbereiding daarvan.

De activiteitencommissie
De activiteitencommissie (AC) bestaat uit ouders/verzorgers waarvan de kinderen onderwijs volgen op onze school. Deze AC verzorgt samen met de teamleden verschillende activiteiten op onze school:
de Bernardusmarkt, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Koningsspelen, de aubade op Koningsdag, schoolreisje, de avondvierdaagse en andere voorkomende activiteiten. Activiteiten, vieringen en feesten die met en door de activiteitencommissie worden georganiseerd, worden betaald met de inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige bijdrage staat los van de deelname van kinderen aan de activiteiten. Alle kinderen doen mee. De AC vergadert ongeveer eenmaal per maand. Elke vergadering schuift een leerkracht van het team van de Sint Bernardusschool aan. 

De medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR bestaat uit evenveel ouders als leerkrachten en houdt zich bezig met het mee denken over alle aspecten rondom het onderwijs van de kinderen. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is de instemming- en adviesbevoegdheid. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij de school op de hoogte zijn wat er speelt en daarop kunnen reageren.

Wat is het doel van een MR?
De MR heeft als doel dat zij samen met de directie en leerkrachten van de school werkt aan een veilige schoolomgeving waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven. Samenwerken is haar motto en overleg het instrument.

Hoe is de MR samengesteld?
De raad bestaat uit ouders en personeelsleden, in een gelijke verhouding. De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen. Op onze school bestaat de MR uit drie personeelsleden en drie ouderleden.

Wat zijn de bevoegdheden van een MR?
Een MR heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie.

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:

 • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
 • Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan;
 • Het schoolreglement;
 • Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn.

De MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:

 • Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag;
 • Het vakantierooster;
 • Klachtenregeling;
 • Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school.

De MR ontvangt al dan niet gevraagd informatie door het bevoegd gezag. Zij ontvangt inlichtingen over de begroting, het jaarverslag, de ontvangen middelen en de arbeidsvoorwaardelijke regelingen. De MR werkt volgens het Medezeggenschapsreglement van de Laurentius Stichting.

Samenstelling en rolverdeling MR
Voor sommige zaken bestaat er ook nog verschil tussen de teamleden en de ouderleden. In het algemeen kun je zeggen dat de teamleden instemmingbevoegdheid hebben over die zaken die het personeel aangaan zoals de samenstelling van de formatie, taakverdeling en beleid ten aanzien van nascholing van het team. En dat de oudergeleding instemmingbevoegdheid heeft over zaken die leerlingen aangaan zoals verandering van grondstelling van de school, vaststelling van de schoolgids, vaststelling van de onderwijstijd en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang. De MR leden worden gekozen tijdens de jaarvergadering van de OR en de MR. Deze vergadering vindt plaats in oktober van het jaar. Een gekozen MR-lid heeft een zittingsperiode van 3 jaar en kan herkozen worden.

Met wie praat een MR ?
Bij de vergaderingen van de raad treedt de directeur van de school op als vertegenwoordiger van het schoolbestuur. Verder is één van de MR-leden, lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit afgevaardigde MR-leden van alle openbare basisscholen van de Laurentius stichting. In de GMR worden schooloverstijgende zaken besproken.

Wanneer en hoe benadert u de MR ?
Als u vragen heeft of ten aanzien van beleidszaken een punt in de vergadering aan de orde zou willen stellen, kunt u contact opnemen met één van de leden of ons bereiken via mailadres: e.vandorland@catent.nl

Wie zijn de leden van de MR ?

Teamgeleding

 • Esther van Dorland (secretaris)
 • Frank Redder

Oudergeleding

 • Yvor Seinen (voorzitter)
 • Marko Gaasbeek

Hoe kunt u lid worden van de MR?
Als er een vacature ontstaat in de oudergeleding van de MR worden er verkiezingen uitgeschreven. Als meerdere ouders zich kandidaat stellen voor deze taak wordt er schriftelijk gestemd. Alle ouders hebben stemrecht. Een vacature in de teamgeleding wordt door het team ingevuld.