Kwaliteit van het onderwijs

Vanuit hoge verwachtingen

Kwaliteit van het onderwijs

Op de Sint Bernardusschool zijn we ambitieus. We zetten in op kwalitatief goed onderwijs en hebben aandacht voor opbrengsten, talentontwikkeling en eigenaarschap, doorgaande leerlijnen en een professionele, lerende cultuur. Dit doen we om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een zo groot mogelijke deelname aan de samenleving en op volwaardig burgerschap.
Lees hieronder verder.

‘Goede instructie, die afgestemd is op het kind, doet ertoe.’ 

Onze leerkrachten geven instructies middels expliciete Directie Instructie (EDI). Dit is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. De vrouw of man voor de klas is daarbij de sleutel tot succes. EDI geeft de leerkracht het gereedschap om met alle leerlingen in het primair onderwijs de leerdoelen te bereiken. Door kwalitatief goede instructies en door leerlingen actief te betrekken bij de inhoud van de lessen streven wij naar de realisatie van een grote mate van betrokkenheid en neemt zo de leerwinst toe.


De Sint Bernardusschool is een professionele, lerende organisatie.  Als team nemen wij verantwoordelijkheid voor ons professioneel handelen. In ons samenwerken maken we gebruik van elkaars kwaliteiten (leerlingen, ouders en onderwijspersoneel). Wij vragen om hulp en geven feedback op basis van eerlijkheid en vertrouwen, waardoor leerlingen en team zich met plezier kunnen ontwikkelen.

We voelen ons ook medeverantwoordelijk voor het opleiden van toekomstige leerkrachten. Daarom worden jaarlijks binnen de scholen van Stichting Catent stageplaatsen aangeboden aan stagiaires van verschillende lerarenopleidingen, opleidingen voor onderwijsassistenten en van andere onderwijsgerelateerde opleidingen. De studenten van de Hogeschool KPZ vormen samen een stageleergroep binnen onze school. Deze studenten worden begeleid door de Opleider In onze School (OIS-er) en werken samen aan een schoolontwikkelingsvraag 


Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven naar optimale opbrengsten op de gebieden taal, rekenen, begrijpend lezen, informatieverwerking en de sociale en emotionele ontwikkeling. We vinden het van belang dat kinderen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die uiteindelijk leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs. 

Om de leerprestaties en ontwikkelingen van de leerlingen goed te kunnen volgen, nemen we o.a. methodegebonden en niet-methode gebonden toetsen af van Leerling in Beeld. Bij methodegebonden toetsen wordt gemeten of de lesstof die in de voorgaande periode aangeboden is, voldoende beheerst wordt. Bij de landelijk genormeerde toetsen meten we leervorderingen over een langere periode. Tweemaal per jaar bespreken we de resultaten bij de groeps- en leerlingbespreking met de intern begeleider en bij de ouder- en driehoeksgesprekken met de ouders en verzorgers. 

Wij zien toetsgegevens als uitkomst van de kwaliteit van ons gegevens onderwijs. Daarom worden tweemaal per jaar de leeropbrengsten op schoolniveau geanalyseerd en besproken. Op deze wijze kunnen we gezamenlijk zorgdragen voor de ontwikkeling van de leerlingen en daar waar nodig ons lesaanbod en/of methoden aanpassen. 


Passend onderwijs wil zeggen dat we, samen met ouders/verzorgers, zorgen voor de best passende plek binnen het onderwijs voor de kinderen. Kinderen verschillen van elkaar, óók in de manier waarop en in welk tempo zij leren. Om meer tegemoet te kunnen komen aan de verschillen tussen leerlingen, wordt er binnen de groepen gedifferentieerd.  

Wanneer er sprake is van een bijzondere onderwijsbehoefte, bespreken we samen hoe de plek op onze school ‘passend’ gemaakt kan worden voor de betreffende leerling. Indien nodig, schakelen we hierbij externe deskundigheid in vanuit onze stichting of ons samenwerkingsverband. Ook kan het voorkomen dat we op onze school niet (meer) in staat zijn het onderwijs te bieden dat een kind nodig heeft. In dat geval gaan we samen op zoek naar de school waar dat wel kan. Soms is dat een andere reguliere basisschool met een bepaalde expertise en soms is dat het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. De extra zorg die wij als school kunnen bieden is vastgelegd in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP). 

Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van (meer)begaafde leerlingen, werken we met interne verrijkingsklassen. Leerlingen vanaf groep 3 die behoefte hebben aan uitdaging en verrijking worden wekelijks samengebracht, zodat zij tijdens de verrijkingslessen aan passende doelen kunnen werken. Leerlingen gaan onder leiding van een leerkracht middels onderzoekend en ontwerpend leren aan de slag met complexe vraagstukken en onderwerpen.


ICT en Social media bieden voor het onderwijs grote mogelijkheden en ontwikkelkansen voor kinderen. Ons onderwijs gaat mee met de tijd. In alle groepen wordt gewerkt met digitale schoolborden. In de groepen 1 en 2 worden iPads ingezet en vanaf groep 3 heeft elke leerling de beschikking over een chromebook. De chromebooks functioneren als ondersteuning, verwerking, inspirerende aanvulling en uitdaging op de verschillende leerstofgebieden.