Klachten

Klachten

Mocht u klachten hebben over de dagelijkse gang van zaken op school, dan worden die vrijwel altijd in goed overleg onderling opgelost. In eerste instantie is de leerkracht de aangewezen persoon, maar mocht u zich niet genoeg gehoord voelen, dan kunt u contact opnemen met de directie. Lees hieronder verder voor meer informatie over onze interne en externe klachtenregeling. 

Mocht u er samen met de directie niet volledig uitkomen, dan kunt u zich eventueel wenden tot de vertrouwenspersoon binnen de school. Dit is Esther van Dorland. Wilt u met haar in contact komen, dan kunt u haar bereiken via het mailadres e.vandorland@catent.nl 

De contactpersoon kan u vertellen wat mogelijke vervolgstappen voor u zijn. Informatie hierover is eveneens terug te vinden op de website van stichting Catent: www.catent.nl, onder “voor ouders”. 


Aan Catent is een klachtencommissie verbonden (Interne Klachten Commissie). Deze bestaat uit:
Voorzitter: de heer mr. S.M.C. Verheyden
Lid: mevrouw. A. Zandbergen
Lid: de heer H. Slabbekoorn
De IKC is te bereiken via e-mailadres IKC@catent.nl 

In uitzonderlijke gevallen (indien een klager niet over e-mail beschikt) kan gebruik worden gemaakt van het adres IKC, Postbus 290, 8000 AG Zwolle. 

Een klacht die wordt ingediend bij de IKC wordt conform het reglement IKC behandeld. Het reglement is terug te vinden op de website van stichting Catent www.catent.nl , onder het kopje Organisatie. Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die naar aanleiding van een klacht ingediend bij de klachtencommissie al dan niet worden genomen. 

Aan Catent is tevens een vertrouwenspersoon verbonden. Hij heeft als taak te beoordelen of bij een klacht door bemiddeling tot een bevredigend resultaat gekomen kan worden. Op dit moment is aan Catent de volgende vertrouwenspersoon verbonden: De heer E. Heeremans. 

Wilt u met de vertrouwenspersoon in contact komen, dan kunt u bellen met het bestuurskantoor (tel. 038-3031844).