Praktische informatie

Handig voor u verzameld!

Praktische informatie

Van schooltijden tot tussenschoolse opvang en van ouderbijdrage tot rapporten. Hier vindt u alle praktische informatie over de Sint Bernardusschool.

Groepsleerkrachten

De groepsleerkracht is verbonden aan een of meerdere groepen. Hij of zij geeft onderwijs aan de leerlingen en onderhoudt contacten met de ouders/verzorgers. Sommige leerkrachten werken parttime. Het spreekt voor zich dat duoleerkrachten een wekelijkse overdracht hebben. Naast lesgeven hebben groepsleerkrachten organisatorische en onderwijsinhoudelijke taken.

De intern begeleider
Juf Sharon is onze intern begeleider. Zij coördineert in nauwe samenwerking met het team de inzet ten aanzien van de onderwijsbehoeftes en ondersteuningsbehoeftes van de leerlingen en medewerkers . Ook maakt hij in overleg met de leerkracht en andere deskundigen plannen voor de groep, subgroepen en het individuele kind.

Onderwijsassistenten
Juf Ellen, juf Jessica, juf Ciska en meester Gerben zijn onderwijsassistent op de Sint Bernardusschool. Zij ondersteunen groepsleerkrachten en begeleiden leerlingen.

Leesspecialist
Juf Kim is leesspecialist. Zij richt zich samen met ons ontwikkelteam Lezen op het verbeteren van het leesonderwijs en op de dagelijkse aanpak ervan.

Rekenspecialist
Onze rekenspecialist is meester Frank. Hij richt zich op het rekenonderwijs samen met ons ontwikkelteam Rekenen. De nieuwste ontwikkelingen binnen het rekenonderwijs, de implementatie van onze nieuwe rekenmethode en de doorgaande leerlijn zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.

ICT-coördinator
ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie. Meester Frank, onze ICT-coördinator, is verantwoordelijk voor het beheer van de apparatuur en software. Daarnaast ondersteunt hij de kinderen en leerkrachten bij het gebruik van de computer.

Cultuurcoördinator                                                                                                                 Juf Esmee is onze cultuurcoördinator. Zij is op onze school de spil voor goed cultuuronderwijs voor ieder kind op school. De cultuurcoördinator maakt en houdt iedereen enthousiast voor cultuur en creativiteit in de klas en is de verbindende schakel tussen school, de culturele omgeving en onze samenwerkingspartners.

Vakleerkracht lichamelijke opvoeding
Meester Yari is onze vakleerkracht lichamelijke opvoeding. Samen met de pauzesportcoaches en onze sportstagiaires werkt hij aan een zo gezond mogelijke school.

Directeur                                                                                                                                 Onze directeur is Charlotte Bouman en geeft leiding aan onze schoolorganisatie.

Stagiairs                                                                                                                                     Ook op onze school werken wij samen met stagiaires van verschillende soorten opleiding gericht op het onderwijs. Ze draaien meestal een dag per week mee in de klas om het vak van leraar, onderwijs of vakleerkracht in de vingers te krijgen. Uiteraard bieden wij deze toekomstige medewerkers de mogelijkheid bij ons het vak te leren en verzorgen wij als opleidingsschool de bijbehorende begeleiding.

Overzicht van onze medewerkers

Functie:              Naam: Contactgegevens:
Leerkracht groep 1 Rieky ter Schure r.terschure@catent.nl
Leerkracht groep 1 Linda Holtmaat l.holtmaat@catent.nl
Leerkracht groep 2 Hetty Heerink h.heerink@catent.nl
Leerkracht groep 2 Rieky ter Schure r.terschure@catent.nl
Leerkracht groep 3 Kim Poelhekke k.poelhekke@catent.nl
Leerkracht groep 3 Linda Wolfkamp l.wolfkamp@catent.nl
Leerkracht groep 4 Esmee Nijboer e.nijboer@catent.nl
Leerkracht groep 5 Marlin te Wierik m.tewierik@catent.nl
Leerkracht groep 6 Linda Hoeve l.hoeve@catent.nl
Leerkracht groep 6 Esther van der Linde e.vdlinde@catent.nl
Leerkracht groep 7 Jessy Kemper j.kemper@catent.nl
Leerkracht groep 7 Marinda Hendriks m.hendriks@catent.nl
Leerkracht groep 8 Frank Redder f.redder@catent.nl
Leerkracht groep 8 Linda Hoeve l.hoeve@catent.nl
Onderwijsassistent Ellen Lammertink e.lammertink@catent.nl
Onderwijsassistent Jessica Brakke j.brakke@catent.nl
Onderwijsassistent Gerben Stegeman g.stegeman@catent.nl
Onderwijsassistent Ciska Derks c.derks@catent.nl
Rekenspecialist Frank Redder f.redder@catent.nl
Leesspecialist Kim Poelhekke k.poelhekke@catent.nl
Specialist Welbevinden Esther van Dorland e.vandorland@catent.nl
Cultuurcoördinator Esmee Nijboer e.nijboer@catent.nl
Leerkracht verrijkkingsklas Esther van Dorland e.vandorland@catent.n
Vakleerkracht gym Jari Kouwen
Vakleerkracht muziek Sandra Somhorst s.somhorst@catent.nl
Pauzesportcoach Anne-Jan Oenema
Opleider in School Esther van Dorland e.vandorland@catent.nl
Intern Begeleider
Sharon Tigchelaar s.tigchelaar@catent.nl
Directeur Charlotte Bouman directie.bernardusommen@catent.nl

Onze school kent een continurooster. Hieronder vindt u de schooltijden van groep 1 t/m 8:

maandag 08.30 – 14.45 uur
dinsdag  08.30 – 14.45 uur
woensdag 08.30 – 12.30 uur
donderdag 08.30 – 14.45 uur
vrijdag 08.30 – 12.30 uur

 


8-09-2021 studiedag: alle kinderen vrij

18-10-2021 t/m 24-10-2021 herfstvakantie

12-11-2021 studiedag: alle kinderen vrij

24-12-2021 t/m 09-01-2022 kerstvakantie

10-01-2021 studiedag: alle kinderen vrij

21-01-2022 t/m 27-02-2022 voorjaarsvakantie

03-03-2022 studiedag: alle kinderen vrij

15-04-2022 Goede Vrijdag: alle kinderen vrij

18-04-2022 Tweede Paasdag: alle kinderen vrij

25-04-2022 t/m 08-05-2022 meivakantie

26-05-2022 t/m 27-05-2022 Hemelvaart: alle kinderen vrij

06-06-2022 Pinksteren: alle kinderen vrij

12-07-2022 studiedag: alle kinderen vrij

Vanaf 15-07-2022 zomervakantie!


Kort verlof

Voor het aanvragen van kort verlof (bruiloft, begrafenis, jubilea van familieleden) kunt u via onze website een formulier downloaden. Ook kan in bijzondere gevallen voor een leerling van vijf jaar afgeweken worden van de schoolweek van 22 uur.

Om vrij te vragen dient u – met het formulier – zich schriftelijk te richten tot de directeur. U mag er niet als vanzelfsprekend van uitgaan dat ieder verzoek voor verlof zal worden gehonoreerd. Indien er sprake is van ongeoorloofd verzuim zal dit volgens afspraak doorgegeven worden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Vakantieverlof

Toestemming voor (extra) vakantieverlof voor een gezinsvakantie dient u minimaal zes weken van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school aan te vragen en mag alleen worden verleend wanneer wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het niet mogelijk is om in één van de schoolvakanties tijdens een schooljaar twee weken aaneengesloten met het gezin op vakantie te gaan. Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden overlegd, waaruit blijkt dat er geen verlof binnen één van de officiële schoolvakanties mogelijk is. Bij de “specifieke aard van het beroep” moet gedacht worden aan ouders die werkzaam zijn in de horeca, camping of in de agrarische sector (seizoensgebonden bedrijven).

Het verlof:

  • Mag hooguit éénmaal per schooljaar worden verleend
  • Mag niet langer duren dan tien schooldagen
  • Mag niet in combinatie met ander verlof worden verleend. Is er éénmaal voor een kortere periode verlof verleend, dan mag er dat jaar niet nog eens verlof voor vakantie worden verleend
  • Mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar; Dit om te voorkomen dat een leerling met een achterstand begint.

Het formulier voor het aanvragen van dit vakantieverlof is te verkrijgen via de directeur van de school.


Mocht u klachten hebben over de dagelijkse gang van zaken op school, dan worden die vrijwel altijd in goed overleg onderling opgelost. In eerste instantie is de leerkracht de aangewezen persoon, maar mocht u zich niet genoeg gehoord voelen dat kunt u contact opnemen met de directie.

Mocht dit naar uw oordeel niet geheel bevredigend verlopen, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon. Dit is Sonja Koggel. Wilt u met haar in contact komen dan kunt u haar bereiken via het telefoonnummer: 0529-458393.

De contactpersoon kan u vertellen wat mogelijke vervolgstappen voor u zijn. Informatie hierover is eveneens terug te vinden op de website van stichting Catent: www.catent.nl, onder “voor ouders” .

Aan Catent is een klachtencommissie verbonden (Interne Klachten Commissie). Deze bestaat uit:
Voorzitter: de heer mr. S.M.C. Verheyden
Lid: mevrouw. A. Zandbergen
Lid: de heer H. Slabbekoorn
De IKC is te bereiken via e-mailadres IKC@catent.nl

In uitzonderlijke gevallen (indien een klager niet over e-mail beschikt) kan gebruik worden gemaakt van het adres IKC, Postbus 290, 8000 AG Zwolle.

Een klacht die wordt ingediend bij de IKC wordt conform het reglement IKC behandeld. Het reglement is terug te vinden op de website van stichting Catent www.catent.nl , onder het kopje Organisatie. Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die naar aanleiding van een klacht ingediend bij de klachtencommissie al dan niet worden genomen.

Aan Catent is tevens een vertrouwenspersoon verbonden. Hij heeft als taak te beoordelen of bij een klacht door bemiddeling tot een bevredigend resultaat gekomen kan worden. Op dit moment is aan Catent de volgende vertrouwenspersoon verbonden:  De heer E. Heeremans.

Wilt u met de vertrouwenspersoon in contact komen, dan kunt u bellen met het bestuurskantoor (tel. 038-3031844).


Meespeelochtenden op de Sint Bernardusschool:
Kinderen in de leeftijd van 0 – 5 jaar kunnen een ochtend komen ervaren hoe het op onze school. De data van deze meespeelochtenden worden via onze website, social media en flyers die worden opgehangen in de omgeving bekend gemaakt.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Charlotte Bouman.

Open dagen op de Sint Bernardusschool: Woensdag 3 november van 9.00 tot 11.00 uur!
U bent van harte welkom bij ons op school. Om de sfeer te proeven, de school van binnen te bekijken en al uw vragen te stellen. Wij leiden u graag rond en vertellen u over ons onderwijs. U kind is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Mocht u nu op zoek zijn naar een kleinschalige basisschool met goed onderwijs en een professionele team, waar kinderen gezien worden en waar de sfeer veilig en prettig is? Dan moet u zéker komen kijken!

In verband met het coronavirus en de daarbij horende maatregelen zijn er voorlopig geen open dagen zoals u dat in het verleden van ons gewens was.  Wel kunt u een afspraak maken om na schooltijd onze school te komen bekijken.  U kunt voor het maken van een afspraak bellen naar 0529-458597 of een e-mail sturen naar directie.bernardusommen@catent.nl en wij bellen u voor  het maken van een afspraak!


U bent van harte welkom bij ons op school. Om de sfeer te proeven, de school van binnen te bekijken en al uw vragen te stellen. Wij leiden u graag rond en vertellen u over ons onderwijs. U kind is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Vanaf het moment dat uw kind vier jaar wordt, mag het onze school bezoeken. Als u na het lezen van de schoolgids of na een kenningsmakingsgesprek besluit uw kind aan onze zorgen toe te vertrouwen, kunt u een informatiegesprek in (laten) plannen met de directeur.

Tijdens dit informatiegesprek krijgt u informatie over de school, we laten u de school zien en we wisselen informatie uit over uw kind. De school krijgt via deze kennismaking zicht op de onderwijsbehoeften van uw zoon of dochter. Komt uit dit gesprek naar voren dat u uw kind mag aanmelden, dan ontvangt u een aanmeldformulier en dient u de aanmelding schriftelijk in te dienen. Uiteindelijk beslist de directeur of inschrijving daadwerkelijk plaats kan vinden. Bij deze beslissing speelt het een rol of de school aan de onderwijsbehoeften van uw kind kan voldoen.

Wanneer dit niet het geval is, zal de directeur met u meekijken naar een school die wel kan voldoen aan de onderwijsbehoeften wat uw kind. Wordt uw kind op onze school ingeschreven, dan voert de directeur de gegevens van uw kind in de schooladministratie in. Vervolgens maakt u een afspraak met de leerkracht van de groep. Samen met uw kind gaat u de klas bekijken en krijgt u alle informatie over de groep.


De school vraagt een vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage is bestemd voor zaken als het schoolreisje, traktaties bij sinterklaas, Kerstmis, Pasen enz. De jaarlijkse bijdrage wordt in overleg met de activiteitencommissie en de MR vastgesteld. De kas voor de ouderbijdrage wordt beheerd door de activiteitencommissie.


De Sint Bernardusschool maakt onderdeel uit van Stichting Catent. Binnen Catent wordt zorgvuldig omgegaan met privacy- en persoonsgegevens. We hebben persoonsgegevens nodig om onze leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te kunnen begeleiden. Ook worden persoonsgegevens opgeslagen voor een goede administratieve organisatie van de school. De meeste persoonsgegevens krijgen we van u als ouder/verzorger/voogd bij de inschrijving van uw kind op onze school.
Naast de gegevens die we van u krijgen, leggen leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel (bijvoorbeeld de orthopedagoog of de intern begeleider) ook gegevens vast, zoals cijfers en vorderingen. Soms worden bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (bijvoorbeeld dyslexie of ADHD), geregistreerd. Dit gebeurt alleen als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw kind.

Voor meer informatie over de wijze waarop we met persoonsgegevens omgaan, verwijzen we u naar de privacyverklaring en overige informatie over privacy gepubliceerd op www.catent.nl. Voor vragen of opmerkingen over privacy kunt u een e-mail sturen naar privacy@catent.nl.


Ook onze school is terug te vinden op de website www.scholenopdekaart.nl Deze website geeft een compleet beeld van de scholen bij jou in de buurt. Je kan hier eenvoudig scholen vinden en vergelijken. Hoe dat werkt zie je in de animatie. Wil je bijvoorbeeld weten wat de school doet voor goed onderwijs? Lees dan het profiel van de school.

Waar komt de informatie vandaan?

De scholen vertellen op Scholen op de kaart hun verhaal bij cijfers die rechtstreeks van de overheid komen. Hierover hebben we afspraken met DUO en de Inspectie van het Onderwijs. De school voegt daar unieke informatie aan toe over bijvoorbeeld de sfeer, de tevredenheid of het beleid