Onze school

Kenmerkend voor onze school

Onze school

Natuurlijk doen we er op de Sint Bernardusschool alles aan om uw kind het best mogelijke onderwijs te geven, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen. Hier leest u hoe wij op onze unieke wijze handen en voeten geven aan deze doelstelling.

De Sint Bernardusschool ken een breed en eigentijds onderwijsaanbod. De leerkrachten geven met passie expliciete instructielessen. Deze manier van lesgeven helpt leerlingen stapsgewijs en actief de leerstof eigen te maken en draagt bij aan het opdoen van succeservaringen.


Leerlingen steeds meer eigenaar maken van hun eigen leren, dat is ons streven.  Al vanaf de onderbouw leren we leerlingen zelf keuzes maken, samenwerken en zelfstandig werken.
Tijdens de kindgesprekken wordt leren zichtbaar gemaakt, is er ruimte voor inbreng van de leerlingen en worden persoonlijke leerdoelen besproken. Vanaf groep 5 werken we met driehoeksgesprekken. Tijdens deze gesprekken schuiven zowel leerling, ouder(s) als leerkracht aan. Door niet over de leerling te praten maar juist mét de leerling, wordt het eigenaarschap vergroot.
Eigenaarschap wordt ook gestimuleerd door middel van onze leerlingenraad, die de belangen van alle leerlingen op school vertegenwoordigd.
De talentgesprekken, creatieve middagen en talentenmiddagen sluiten aan bij wat wij onze leerlingen willen meegeven: dat zij hun eigen voorkeuren, talenten en kwaliteiten gaan ontdekken en dat zij de mogelijkheid krijgen om deze verder te ontwikkelen.


Om te leren ontdekken wie je bent als persoon, waar je talenten liggen en hoe je vaardigheden kunt ontwikkelen, vinden wij het essentieel onderwijs te geven waar leerlingen ruimte krijgen zichzelf te laten zien en te ontwikkelen. Op de Sint Bernardusschool werken we daarom met de wereldoriëntatie methode Blink. Tijdens schoolbrede betekenisvolle projecten worden leerlingen aangespoord om de wereld om hen heen actief te onderzoeken en te ontdekken. Door nieuwsgierig, ondernemend en creatief te zijn doen leerlingen al onderzoekend nieuwe vaardigheden op.


In de groepen 1-2 ligt het accent sterk op het spelend en ontdekkend leren. Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door uitdagende ontwikkelingsmaterialen in te zetten en te werken vanuit thema’s en projecten. We werken met een weektaak waarin een aanbod zit van verschillende werktechnieken. Tijdens de werklessen worden er hoeken en ontwikkelingsmaterialen ingezet waardoor de kleuters optimaal ontdekkend kunnen leren. Er is veel aandacht voor het emotioneel welbevinden van de kinderen. Daarnaast ook voor gewoontevorming en regelmaat met behulp van de dagritmekaarten en het digitale planbord. Er wordt ontwikkelingsgericht gewerkt volgens leerlijnen. Daarbij voeren de leerkrachten structureel observaties uit en wordt er gebruik gemaakt van een kleutervolgsysteem.

 

 

Het jonge kind

De Sint Bernardusschool is een professionele, lerende organisatie.  Als team nemen wij verantwoordelijkheid voor ons professioneel handelen. In ons samenwerken maken we gebruik van elkaars kwaliteiten (leerlingen, ouders en onderwijspersoneel). Wij vragen om hulp en geven feedback op basis van eerlijkheid en vertrouwen, waardoor leerlingen en team zich met plezier kunnen ontwikkelen.


Wij zijn een Kanjerschool en daar zijn wij trots op! Al onze leerkrachten zijn opgeleide Kanjertrainers en geven wekelijks kanjerlessen.

De Kanjertraining richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Door verhalen en oefeningen krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen.

Zichtbaar in de school en in de klaslokalen hangen de vijf afspraken van de kanjertraining:

We vertrouwen elkaar;

We helpen elkaar;

We werken samen / niemand speelt de baas;

We hebben plezier / niemand lacht uit;

We doen mee / niemand blijft zielig.

De schoolregels- en afspraken en de kanjertaal zijn volledig geïntegreerd in ons dagelijks ritme.
We ervaren de Kanjertraining als een waardevol middel om kinderen meer weerbaar te maken en pesten te voorkomen. Het levert een zeer positieve bijdrage aan ons schoolklimaat.

Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.kanjertraining.nl/ 

 


Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven naar optimale opbrengsten op de gebieden taal, rekenen, begrijpend lezen, informatieverwerking en sociaal emotionele ontwikkeling. We vinden het van belang dat kinderen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die uiteindelijk leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs.

Om de leerprestaties en ontwikkelingen van de leerlingen goed te kunnen volgen, nemen we o.a. methode gebonden en niet-methode gebonden (CITO) toetsen af. Bij methode gebonden toetsen wordt gemeten of de lesstof die in de voorgaande periode aangeboden is, voldoende beheerst wordt. Bij de landelijk genormeerde Cito-toetsen meten we leervorderingen over een langere periode. Tweemaal per jaar bespreken we de resultaten bij de groeps- en leerlingbespreking met de intern begeleider en bij de rapportgesprekken met de ouders.

Wij zien toetsgegevens als uitkomst van de kwaliteit van ons gegevens onderwijs. Daarom worden tweemaal per jaar de leeropbrengsten op schoolniveau geanalyseerd en besproken. Op deze wijze kunnen we gezamenlijk zorgdragen voor de ontwikkeling van de leerlingen en daar waar nodig ons lesaanbod en/of methoden aanpassen.


Passend onderwijs wil zeggen dat we, samen met ouders/verzorgers, zorgen voor de best passende plek binnen het onderwijs voor de kinderen. Wanneer er sprake is van een bijzondere onderwijsbehoefte, bespreken we samen hoe de plek op onze school ‘passend’ gemaakt kan worden voor de betreffende leerling. Indien nodig, schakelen we hierbij externe deskundigheid in vanuit onze stichting of ons samenwerkingsverband.

Ook kan het voorkomen dat we op onze school niet (meer) in staat zijn het onderwijs te bieden dat een kind nodig heeft. In dat geval gaan we samen op zoek naar de school waar dat wel kan. Soms is dat een andere reguliere basisschool met een bepaalde expertise en soms is dat het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. De extra zorg die wij als school kunnen bieden is vastgelegd in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).


Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van (meer)begaafde leerlingen, werken we met interne verrijkingsklassen. Leerlingen vanaf groep 2 die behoefte hebben aan uitdaging en verrijking worden wekelijks samengebracht, zodat zij tijdens de verrijkingslessen aan passende doelen kunnen werken. Leerlingen gaan onder leiding van een leerkracht middels onderzoekend en ontwerpend leren aan de slag met complexe vraagstukken en onderwerpen.


ICT en Social media bieden voor het onderwijs grote mogelijkheden en ontwikkelkansen voor kinderen. Ons onderwijs gaat mee met de tijd. In alle groepen wordt gewerkt met digitale schoolborden. In de groepen 1 en 2 worden iPads ingezet en vanaf groep 3 heeft elke leerling de beschikking over een chromebook. De chromebooks functioneren als ondersteuning, verwerking, inspirerende aanvulling en uitdaging op de verschillende leerstofgebieden.

ICT

Op de Sint Bernardusschool proberen we een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling, creativiteit, bewegen en het aanleren van praktische vaardigheden. Daarnaast is er ook ruimte voor vieren en leuke activiteiten. Samen met de activiteitencommissie wordt er aandacht besteed aan Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, de Koningsspelen, schoolreisjes, avondvierdaagse en natuurlijk niet te vergeten de Bernardusmarkt.
Naast de schoolse activiteiten doet de Bernardusschool ook elk jaar mee aan vele culturele evenementen en sportactiviteiten die er in de gemeente Ommen georganiseerd worden.


In de afgelopen jaren is er een schoolbuurtplein ontwikkeld: een speelvoorziening voor jong en oud met een sociaal karakter. Een plek waar kinderen volop kunnen spelen en waar de ouders, jongeren en ouderen uit de buurt elkaar kunnen ontmoeten. Het plein bevat verschillende speeltoestellen, een zandbak, een watertappunt en een moestuin. De komende tijd zal het plein een nog meer groene uitstraling gaan krijgen. Wij verwachten dat dit een positieve invloed zal hebben op de ontwikkeling en het welzijn van onze leerlingen.

 

 

Schoolbuurtplein

Onze stichting Catent voelt zich medeverantwoordelijk voor het opleiden van toekomstige leerkrachten. Daarom worden jaarlijks binnen de scholen van Stichting Catent stageplaatsen aangeboden aan stagiaires van verschillende lerarenopleidingen, opleidingen voor onderwijsassistenten en van andere onderwijs gerelateerde opleidingen.

Ook onze school is een opleidings-/stageschool. In dit kader hebben wij een samenwerkingsverband met de Katholieke Pabo Zwolle. Elk schooljaar komen er van deze opleidingen stagiaires uit verschillende leerjaren. De studenten vormen samen een stageleergroep. Deze studenten worden begeleid door de Opleider In onze School (OIS) Esther van Dorland.


Kenmerkend voor de Sint Bernardusschool is het streven naar inclusief onderwijs: iedereen doet mee. We kijken graag samen naar wat wél mogelijk is. Als team vinden wij het belangrijk dat onze school onze kinderen zoveel mogelijk kan bieden. Daarom zijn wij kleinschalig én werken we aan een sterke band met onze omgeving, waarbij wij een duurzame relatie belangrijk vinden.

Samenwerken met ouders vinden we daarbij belangrijk. Ook andere ketenparners zijn daar nauw bij betrokkenen. Hieronder vindt u een overzicht van enkele ketenpartners waar wij mee samenwerken.

Stichting Catent | https://www.catent.nl

Als kleinschalige basisschool zijn wij tegelijkertijd onderdeel van een grotere organisatie: Stichting Catent.  “Goed basisonderwijs verzorgen, waarbij kinderen -met plezier- nieuwsgierig zijn en blijven”, dat is de passie van ruim 30 scholen die zijn aangesloten bij Stichting Catent. De samenwerking met andere scholen en ons bestuur biedt ons als school alle kansen. Samen delen we de verantwoordelijkheid om onze toekomstvisie bereikbaar te maken en uiteindelijk te realiseren. Alle  leerlingen verdienen het beste onderwijs!

Samen voor alle kinderen | https://www.samenvoorallekinderen.nl
Kinderen van 0-21 jaar in de gemeente Ommen die door geldgebrek thuis voorzieningen nodig hebben op het gebied van school, sport, cultuur, vrije tijd en verjaardag en overige opties kunnen beroep doen op Sam& Overijssel. De gemeente vergoedt hierin voor sport, cultuur en school voor kinderen van 0 tot en met 21 jaar. Een aanvraag voor zwemles kunt u al vanaf vijfjarige leeftijd indienen. De overige voorzieningen worden vergoed door landelijke stichtingen waarmee samengewerkt wordt.

Samen Doen Ommen | https://www.ommen.nl/inwoners/zorg-en-welzijn/samen-doen
Voor vragen op het gebied van wonen, inkomen, welzijn en zorg kunt u terecht bij het Samen Doen team. U kunt er terecht met vragen over uzelf of iemand waar u voor zorgt of u kunt uw zorgen en signalen kwijt over iemand in uw omgeving.

GGD IJsselland | https://www.ggdijsselland.nl
Ben je een ouder of verzorger? Dan ken je de GGD vast en zeker. GGD IJsselland begeleidt ouders bij het opgroeien en opvoeden van kinderen van 0 tot 18 jaar. Op onze website vind je informatie over onze gezondheidsonderzoeken en over het gezond opgroeien en opvoeden van kinderen. Deze vind je via het menu links. Heb je andere vragen? Wij helpen je graag!

Samenwerkingspartner Hogeschool KPZ | https://www.kpz.nl/samenwerken

BSO De Kleine Kunst | https://www.dekleinekunst.nl

BSO Prokino | https://www.prokino.nl/nl/web/prokino/locaties/bso