Missie en visie

Leidraad tijdens ons werk

Missie en visie

Kinderen gaan naar school om zich te ontwikkelen. Ze ontdekken wie ze zijn, ze doen er kennis op  en leren vaardigheden. Als school spelen we daar een essentiële rol in.
Ontdek hoe wij op de Sint Bernardusschool werken aan een zo breed mogelijke ontwikkeling van onze leerlingen en ze een stevige basis meegeven voor hopelijk een stralende toekomst.

Op de Sint Bernardusschool creëren we een rijke, eigentijdse leeromgeving waarin onze leerlingen van en met elkaar leren en elkaars talenten benutten. Kenmerkend voor de Sint Bernardusschool is het streven naar inclusief onderwijs: iedereen doet mee. Er is veel aandacht voor maatwerk, waarbij de onderwijsbehoefte van onze leerlingen centraal staan. Wij stimuleren leerlingen om eigenaar te worden van hun eigen leerproces, zodat zij zich vanuit intrinsieke motivatie op eigen niveau kunnen ontwikkelen.

In ons pedagogische klimaat gaan we respectvol met elkaar om en hebben we positieve verwachtingen van elkaar. We bieden structuur en stellen duidelijke grenzen, zodat onze leerlingen in een veilige en prettige leeromgeving gezien en gehoord worden; iedereen mag zichzelf zijn.

Als team nemen wij verantwoordelijkheid voor ons professioneel handelen. In ons samenwerken maken we gebruik van elkaars kwaliteiten (leerlingen, ouders en onderwijspersoneel). Wij vragen om hulp en geven feedback op basis van eerlijkheid en vertrouwen, zodat leerlingen en team zich met plezier kunnen ontwikkelen.


Op de Sint Bernardusschool vinden we het belangrijk dat leerlingen, leerkrachten en ouders naar elkaar omkijken. Dit betekent dat we respect hebben voor elkaar en accepteren dat we allemaal verschillend mogen zijn. Ondanks deze verschillen vinden we de verbinding door met elkaar te leren, delen en vieren. Dit doen we bijvoorbeeld door de feestdagen met elkaar te vieren, maar ook door samen stil te staan bij belangrijke momenten in het leven. In ons pedagogisch klimaat gaan we respectvol met elkaar om en hebben wij positieve verwachtingen van elkaar. Wij bieden structuur en stellen duidelijke grenzen, zodat onze leerlingen in een veilige en prettige leeromgeving gezien en gehoord worden; iedereen mag zichzelf zijn.


We zijn ervan overtuigd dat we door samenwerken meer bereiken dan dat ieder voor zich hard aan het werk is. In de klas hanteren we coöperatieve werkvormen om samenwerkingsvaardigheden te oefenen en om het leerrendement te verhogen. Ontwikkelen doe je samen, daarom werken wij intensief samen met onze leerlingen, medewerkers én ouders/verzorgers om het kind optimaal tot zijn recht te laten komen.

“De betrokkenheid van ouders op de Sint Bernardusschool ervaart directeur Charlotte Bouman als heel positief en bovengemiddeld. Van een actieve activiteitencommissie, verkeersouders, Tso-ouders tot ouders die de schooltas en allerlei hand- en spandiensten verzorgen. Verder werk ik zelf samen met een constructieve medezeggenschapsraad waarin naast medewerkers ook betrokken ouders zijn vertegenwoordigd, iets wat de schoolontwikkeling zeker ten goede komt. De betrokkenheid van ouders is iets waar ik dankbaar voor én trots op ben.“

Interview Ommen Hardenberg magazine december 2020

 

 


Onze school is een Katholieke basisschool  met een open sfeer: ieder kind is welkom. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in ons onderwijs. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (omgaan met de ander en de omgeving), ontwikkeling van sociale vaardigheden, actief burgerschap en sociale cohesie. We leren de kinderen over verschillende culturen en geestelijke stromingen. We vieren de feesten die aansluiten bij de katholieke grondslag. We vinden het belangrijk dat de leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en respect hebben voor de mening en visie van anderen.

Als methode voor het vakgebied godsdienstige vorming maken we gebruik van de methode Trefwoord digitaal. De methode geeft voor iedere dag een gedicht, spel, lied, verhaal of Bijbeltekst als dagopening. Naast Trefwoord heeft elke groep een eigen kinderbijbel waaruit ook regelmatig wordt voorgelezen. Verder heeft elke groep een eigen kaars die wordt aangestoken bij verdrietige momenten, maar ook als er iets gevierd wordt.

Vieren

Vieringen nemen op onze school een belangrijke plaats in, dit past bij de cultuur én identiteit van onze school. Voor de grote vieringen zoals de kerstviering en de paasviering wordt daarbij gebruikt gemaakt van de kerk naast onze school.  Het team wordt bij de catecheseprojecten, het onderhouden en ontwikkelen van de katholieke identiteit begeleid door een identiteitsbegeleider verbonden aan Catent en onderwijsbureau Meppel.  Ook staat de ruimte op “het Wij-land” op school zelf centraal. Het Wij-land, de gemeenschappelijke binnenruimte beidt podium voor schoolberde vieringen zoals de start- en eindviering van het schooljaar, de musical of bij bijvoorbeeld de opening van de Kinderboekenweek.


Ouderbetrokkenheid bij de school is essentieel voor het behalen van goede schoolresultaten. Een goede communicatie tussen ouders/verzorgers en de school komt de ontwikkeling van uw kind ten goede. We stellen het op prijs als u ons op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis die van invloed kunnen zijn op het gedrag van uw kind op school.

Als school willen wij laagdrempelig zijn in ons contact met ouders/verzorgers. De leerkracht van uw kind iets mee te delen of een vraag te stellen. Mocht dit op dat moment niet gelegen komen of is er meer tijd nodig voor het bespreken van zaken, dan zal de leerkracht een afspraak maken voor een ander tijdstip.

Naast deze informele contactmomenten hebben we ook andere contactmomenten zoals informatieavonden en oudergesprekken. Verder proberen wij als school op zoveel mogelijk manieren de ouders te informeren over onze visie, werkwijze en de actualiteit. Wij doen dit onder andere via onze nieuwsbrief en via de schoolapp Parro.


Groeien is wat kinderen bij ons doen. In centimeters, maar vooral ook door het ontwikkelen van een eigen identiteit: ontdekken wie je bent met je eigen unieke mogelijkheden en talenten. Persoonlijke groei start bij het mogen zijn wie je bent. We hebben daarom oog voor de individuele ontwikkeling in de breedste zin en het welbevinden van kinderen