Medezeggenschapsraad basisschool Sint Bernardus 

Jaarverslag 2018 

Ommen, januari 2019 

 

Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool Sint Bernardus over het jaar 2018. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden. Het verslag heeft tot doel om de achterban – ouders en personeel – te informeren over de activiteiten van de MR die in het afgelopen schooljaar hebben plaatsgevonden. 

 

Wat doet de MR? 

Iedere school in Nederland heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Een MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en een afvaardiging van de ouders. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals bijvoorbeeld het formatieplan, nieuwe beleidsvoornemens, verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs, het jaarrooster en de tussenschoolse opvang. 

De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van een school de MR om advies en instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven, instemming betekent dat een voorgenomen besluit van de directie pas uitgevoerd mag worden ná instemming van de MR. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, het formatieplan, regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo) en de schoolgids. Naast de formele bevoegdheden van de MR, is zij tevens een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen. 

 

Samenstelling MR 

De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De directie maakt geen onderdeel uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. Ieder lid wordt voor een periode van 3 jaar gekozen. De MR van de Sint Bernardus bestaat uit 4 leden. 

 

Tot 1 september 2018 bestond de MR uit:

 

 

Vanaf 1 september bestond de MR uit:

 

 

 

 

In het najaar 2018 heeft Riejanne Ekkelenkamp aangegeven te willen stoppen met haar MR functie, waardoor er een vacature ontstond binnen de oudergeleding  van de MR. Na verkiezingen is Yvor Seinen benoemd vanaf 1 januari 2019. De MR wil alle ouders nogmaals hartelijk danken voor het uitbrengen van hun stem, het aantal uitgebrachte stemmen was zeer groot! Daarnaast willen wij Riejanne bedanken voor haar inzet binnen de MR.

 

Vergaderingen

De MR van de Sint Bernardus vergadert ongeveer 8 keer per jaar. Alle vergaderingen zijn openbaar tenzij de MR besluit dat (een deel van) de vergadering besloten is. De leden kunnen hiertoe besluiten als er bijvoorbeeld zaken besproken zullen worden die personen betreffen.

De agenda van de MR vergadering kent een aantal vaste onderwerpen. Daarnaast worden actuele ontwikkelingen op onze school op de agenda gezet. Gedurende het schooljaar zijn er verder jaarlijksterugkerende onderwerpen waarvoor de MR haar instemming moet geven, zoals de begroting, de formatie, het school(jaar)plan en de schoolgids.

 

De MR vergadert in principe zonder directie. Dit zijn de reguliere MR vergaderingen. Een paar keer per jaar nodigt de MR de directie uit voor een zogenaamde overlegvergadering waarbij de directie de vergadering (deels) bijwoont. In deze vergaderingen kan de MR direct overleggen met de directie over actuele zaken.

 

De notulen van de MR vergaderingen zijn voor iedere leerkracht en ouder beschikbaar en zijn op te vragen via een mail aan mr.bernardusommen@catent.nl. 

 

Terugblik 2018

• Ouderenquête

Begin april 2018 heeft de Sint Bernardus een enquête verstuurd onder de ouders van de kinderen die op dat moment op school zitten, de ouderenquête. In samenwerking met de leden van de SchoolAdviesCommissie (SAC) is de MR nauw betrokken geweest bij het opstellen van de vragenlijst. Daarnaast hebben wij namens de MR/SAC naar aanleiding van de uitkomsten van deze ouderenquête een adviesbrief opgesteld aan de directie. In deze adviesbrief hebben wij de belangrijkste uitslagen (zowel scores als gemaakte opmerkingen) uit de enquête gerangschikt en gecategoriseerd tot uiteindelijk 5 hoofdverbeterpunten. 

In de adviesbrief geeft de MR/SAC handreikingen mee aan de directie hoe deze verbeteringen vanuit onze zienswijze kunnen worden bewerkstelligt. De MR heeft zich voorgenomen om de voortgang op deze verbeterpunten te blijven bewaken, verder mee te blijven denken in oplossingen en de samenwerking met de SAC te continueren. 

 

• Het schooljaarplan 2018

Het schooljaarplan 2018 vloeit voort uit het ‘Meerjarenplan 2016-2019’ en is begin 2018 besproken binnen de MR. Er is in 2018 continu aandacht geweest voor onderwijskundige ontwikkelingen. Daarnaast is de voortgang op deze plannen gedurende het jaar meerdere malen aan bod geweest in de gehouden vergaderingen.  

 

• Begroting 2019

De begroting 2019 van de school is in oktober 2018 aangeboden en nader toegelicht door de directie. De MR heeft positief ingestemd met deze begroting.

 

• Vakantierooster schooljaar 2018/2019

Binnen een aantal randvoorwaarden kan de school de vakanties en vrije dagen tijdens het schooljaar zelf invullen. De MR heeft kennis genomen van het vakantierooster en meegedacht met de directieover de verdeling van een aantal vrije dagen in 2018/2019, zodat een meivakantie van twee weken mogelijk werd. 

 

 

• Formatie 2018/2019

Het schoolformatieplan geeft een volledig beeld van de inzet van het personeel in het komende schooljaar. Op grond van het werkdrukakkoord is er vanaf schooljaar 2018/2019 extra geld beschikbaar om de werkdruk binnen het primair onderwijs aan te pakken. Het team van de SintBernardus heeft samen plannen gemaakt hoe deze gelden besteed gaan worden. Deze plannen zijn gedeeld met de MR. Het uiteindelijke formatieplan 2018/2019 is opgesteld door de directie en is, na overleg met het team, voorgelegd aan de MR. De MR heeft positief ingestemd met dit voorstel.

 

Vooruitblik 2019

Dit jaar staat voor een deel in het teken van het opstellen van het nieuwe schoolplan. Dit betreft het meerjarenplan voor de jaren 2020-2023. De school is druk bezig met het herzien van de visie van de school en de MR fungeert hierin als klankbord bij het uitwerken van deze visie en de vertaling hiervan in het op te stellen schoolplan. Op het schoolplan is het instemmingsrecht van de MR van toepassing.Het is ons voornemen om telkens de toets uit te voeren of de hoofdonderwerpen uit de ouderenquête daar waar mogelijk zijn meegenomen in de planvoering. Naast de vaste onderwerpen die jaarlijks terugkomen zal de MR zich komend jaar in ieder geval gaan buigen over het vraagstuk met betrekking tot de huisvesting (ruimtetekort bij oprichting instroomgroep) in combinatie met de inrichting van ons schoolplein. 

 

Tot slot 

We hebben ons het afgelopen jaar vol overgave ingezet voor onze school. Het komende jaar verwachten we met net zoveel enthousiasme de zaken op te pakken die aan ons worden voorgelegd. Iedere ouder kan en mag zijn/haar mening en/of ideeën kenbaar maken bij de MR. Heeft u vragen, ideeën, suggesties, zaken waartegen u aanloopt of die u liever anders ziet? Laat het ons weten via mr.bernardusommen@catent.nl of spreek één van ons aan op het schoolplein.

 

Wij verwachten de belangen van iedereen zo goed mogelijk te blijven behartigen zodat de Sint Bernardus een kwalitatief goede basisschool blijft met een veilig en uitdagen leer- en werkklimaat!

Graag willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

 

MR Sint Bernardus Ommen