Wat is de MR?
Op elke school en dus ook op onze school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs. Zoals bijvoorbeeld de kwaliteitsverbetering in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van lesmethodes, schoolplan en schoolgids, de formatie, het schoolbeleid, de manier van uiting geven aan de identiteit van de school en dergelijke zaken.
Iedere school heeft een directie die belast is met de dagelijkse leiding van de school. De directie is (samen met het stichtingsbestuur van Catent) eindverantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen. De directie neemt beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg. Net zoals de regering overleg voert met de Tweede kamer of een organisatie met de ondernemingsraad. Zo luistert de directie naar de argumenten en adviezen die de medezeggenschapsraad naar voren brengt. Die wegen zwaar mee in het uiteindelijke besluit. 
Door actief mee te denken met de MR kun je dus invloed uitoefenen op de gang van zaken op school!
 
Wat zijn de taken van de MR?
De belangrijkste taak van de MR is dus de directie controleren en adviseren. In de Wet Medezeggenschap Onderwijs is vastgelegd voor welke onderwerpen de MR een adviesrecht heeft of een instemmingsrecht. (zie voor meer info www.medezeggenschapraden.nl)
Hierin vertegenwoordigt de MR de belangen van zowel de ouders, de leerlingen en het personeel. Het is de taak van de MR ervoor te zorgen dat in de school iedereen in staat is zijn belangen naar voren te brengen, zijn gezichtspunten toe kan lichten en eventueel verdedigen.
 
Wie hebben er zitting in de MR?
De MR van de Sint Bernardusschool bestaat uit 4 leden:

Teamgeleding:
Jessy Kemper, leerkracht groep 7                                     
Linda Holtmaat, leerkracht groep 1 en secretaris         

Oudergeleding
Reini Meijer, voorzitter                                                       
Yvor Seinen                                                                           

Het algemene e-mailadres van de MR is:                        mr.bernardusommen@catent.nl
 
In de MR zijn ouders en teamleden gelijkwaardige gesprekspartners. De directeur van de school is adviseur van de MR. De zittingsduur van een MR-lid is 3 jaar. Het MR-reglement ligt voor de ouders ter inzage bij de directeur.
 
Openbare vergaderingen
Onze MR vergadert ongeveer 8 keer per jaar en geeft advies dan wel instemming aan het beleid van de directie en het schoolbestuur vanuit een proactieve houding. De vergaderingen van de MR zijn openbaar voor ouders en teamleden. Hierbij willen we wel aangeven dat het toehoorders reglement van toepassing is. In de basis betekent dit dat u een schoolbreed onderwerp in de vergadering wilt brengen maar u neemt niet actief deel aan de vergadering. Een uitgebreide versie van dit reglement kan op verzoek worden verstrekt.
 
De vergaderdata van de MR in het schooljaar 2017/2018 zijn hieronder vermeld. Mocht u aanwezig willen zijn neem dan even contact op met de secretaris want door omstandigheden kan het voorkomen dat een datum en/of tijd is gewijzigd.  

Ook in de nieuwsbrief wordt met enige regelmaat aandacht aan MR-zaken besteed. Indien u een onderwerp aan de MR wilt voorleggen, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met een van de leden uit de MR.

 

Samenwerking GMR

De St. Bernardusschool maakt met nog 34 andere basisscholen deel uit van de stichting Catent. Vele beleidszaken worden vanuit de stichting bepaald. De MR heeft daarom ook contact met de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad waarvoor iedere school een contactpersoon heeft.

  

Met vriendelijke groet,

 

Reini Meijer 

Medezeggenschapsraad St. Bernardus